Privacy- en cookiestatement Fremantle Belgium

FremantleMedia Belgium NV
 

1. Inleiding

Dit is het privacy- en cookie statement (“Statement”) van FremantleMedia Belgium NV (“Fremantle”, “ons” of “wij”). Dit Statement beschrijft op welke wijze en voor welke doeleinden Fremantle jouw persoonsgegevens verwerkt.

Fremantle, gevestigd aan de Correctiedreef 5-7, 1800 Vilvoorde, is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals in dit Statement beschreven.

Jouw privacy is heel belangrijk voor ons en Fremantle respecteert daarom de privacy van alle gebruikers van haar diensten en zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Fremantle verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens alleen op de wijzen en voor de doeleinden zoals in dit Statement opgenomen. Op de verwerking is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en per 5 september 2018 de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van toepassing.

 

2. Diensten

Wij verwerken en gebruiken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van bepaalde diensten, websites, applicaties en/of formulieren (gezamenlijk ”Diensten”) zoals Fremantle deze aanbiedt, waaronder:

 • Aanmeldingen programma’s:

Aanmelding of registratie voor individuele programma’s (als publiek, figurant of programma-kandidaat) van Fremantle per e-mail en via online of offline aanmeldformulieren van Fremantle;

 • Deelname programma’s:

Deelname aan individuele programma’s (als publiek, figurant, programma-kandidaat of deelnemer) van Fremantle;

 • Sollicitaties voor werknemers en freelancers:

Sollicitaties voor functies voor stagiairs, freelancers of werknemers bij Fremantle.

Website van Fremantle:

 

3. Verwerking persoonsgegevens

Als je gebruikt maakt van onze Diensten, kunnen wij je vragen om bepaalde persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer jij wilt deelnemen aan een van onze (programma) castings, je je als publiek of als kandidaat wilt aanmelden voor een van onze programma’s, je bij ons wilt solliciteren, of wanneer je gebruik maakt van onze website.

Bepaalde persoonsgegevens hebben wij nodig om onze Diensten aan jou te kunnen leveren of hierover met jouw te kunnen communiceren (zoals bijvoorbeeld je voor- en achternaam en je contactgegevens). Indien deze persoonsgegevens niet worden verstrekt kan het zijn dat je niet of niet volledig van deze Diensten gebruik kunt maken. Daarnaast ben je vrij om een aantal aanvullende optionele persoonsgegevens wel of niet met ons te delen.

Wij verzamelen automatisch bepaalde (gebruiks- en/of persoons)gegevens die wij via cookies genereren. Deze (gebruiks- en/of persoons)gegevens gebruiken wij om onze Diensten (inclusief websites) en exacte gebruik daarvan te analyseren. Zie hiervoor verder onder 8. Cookies.

Wij kunnen tevens bepaalde persoonsgegevens van jou ontvangen wanneer jij er bijvoorbeeld voor kiest om je via jouw Facebook-account of een ander social media netwerk te registreren voor Fremantle. In een dergelijk geval ontvangen wij jouw persoonsgegevens zoals jij deze aan deze social media netwerken heb verstrekt.

 

4. Soorten persoonsgegevens

Fremantle kan de volgende persoonsgegevens van jou verzamelen en verwerken voor de doeleinden zoals in dit Statement genoemd.

 • Naam, adres, woonplaats (NAW);
 • E-mailadres en/of (mobiel) telefoonnummer;
 • Geboortedatum en/of leeftijd;
 • Geslacht;
 • Nationaliteit;
 • Burgerlijke staat / relatiestatus;
 • Opleiding / beroep;
 • Gezinssamenstelling;
 • (Profiel)foto’s;
 • Audio- en video-opnames;
 • (Account)gegevens van persoonlijke accounts (o.a. social media accounts zoals Facebook, Twitter of Instagram account);
 • Hobby’s / interesses;
 • CV’s
 • Arbeidsverleden / werkervaring;
 • Sollicitatieformulieren;
 • Referenties;
 • Televisie verleden;
 • Redenen voor aanmelding(en) / algemene interesse in een programma;
 • Motivatie voor een sollicitatie;
 • Overige (persoons)gegevens die van belang zijn voor de selectie of deelname aan een van onze programma’s;
 • Overige (persoons)gegevens die van belang zijn voor een sollicitatieproces;
 • Algemene (gebruiks)gegevens over gebruik van websites, zoals gekozen taal, locatie- en (video)weergave-instellingen, onvolledige IP-adressen, datum en tijd van interacties en bezoek- en klikgedrag.

Afhankelijk van de exacte Dienst, zullen wij in sommige gevallen niet alle genoemde persoonsgegevens gebruiken. Daarnaast zullen wij altijd aangeven welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn en welke persoonsgegevens alleen optioneel zijn. Welke persoonsgegevens wij precies verwerken is afhankelijk van de exacte doeleinden waarvoor wij deze persoonsgegevens verwerken (zie hieronder 5. Doeleinden verwerking) en is daarnaast mede afhankelijk van de exacte casting of het (type) programma waaraan je deelneemt.

Afhankelijk van de exacte casting, vacature, functie of het programma, kunnen wij je ook vragen om op volledig vrijwillige basis een aantal bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld ras, seksuele geaardheid of gedrag, gezondheids- en strafrechtelijke gegevens, geloofsovertuiging of politieke opvattingen. Wij beseffen dat dit extra gevoelige persoonsgegevens zijn en verwerken deze persoonsgegevens daarom alleen nadat wij hiervoor jouw toestemming hebben verkregen. Indien je ons deze persoonsgegevens vrijwillig overmaakt (bv. in het kader van je kandidatuur), gaan wij er vanuit dat je toestemming geeft voor de verwerking ervan.

 

5. Doeleinden verwerking

Fremantle verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden.

Dienstverlening

Fremantle gebruikt de door jou verstrekte persoonsgegevens om de verlening van de volgende Diensten mogelijk te maken.

 • Aanmelding casting, programma of project

Wanneer je wilt deelnemen aan een van onze castings of wanneer je je als kandidaat voor een van de programma’s van Fremantle of een project van derden waar Fremantle bij betrokken is, wilt aanmelden, vragen wij je een aantal persoonsgegevens te verstrekken, waaronder in ieder geval jouw NAW-gegevens, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer, geboortedatum en geslacht.

Afhankelijk van de exacte casting of programma, kunnen wij je vragen om een aantal aanvullende (deels optionele) persoonsgegevens te verstrekken, zoals opleiding, beroep, burgerlijke staat/relatiestatus, gezinssamenstelling, hobby’s, interesses, tv-verleden, redenen voor deelname/opgave, (account)gegevens van persoonlijke accounts, foto’s of video’s van jezelf, hoe je terecht bent gekomen op onze registratiepagina en/of overige relevante informatie die je zelf kwijt wilt. Voor een gedeelte ben je vrij om te kiezen welke van deze persoonsgegevens je wel en niet aan ons verstrekt; het verplichte of optionele karakter wordt steeds aangegeven wanneer er naar deze persoonsgegevens wordt gevraagd. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om jouw aanmelding te verwerken, deze inhoudelijk te (laten) beoordelen en om de definitieve selectie en keuze(s) voor bepaalde kandidaten of deelnemers te kunnen (laten) maken. Daarnaast gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je over de voortgang en uitkomsten van het casting- of selectietraject te informeren.

Wanneer je je via een externe partner van Fremantle voor een casting, programma of project hebt aangemeld of geregistreerd, gebruiken wij deze persoonsgegevens om jouw aanmelding te verwerken, deze inhoudelijk te (laten) beoordelen en om de definitieve selectie en keuze(s) voor bepaalde kandidaten of deelnemers te kunnen (laten) maken.

Daarnaast gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je over de voortgang en uitkomsten van het casting- of selectietraject te informeren.

 • Aanmelding publiek / figurant

Wanneer je je als publiek of figurant wilt aanmelden en bij een programma van Fremantle aanwezig wilt zijn, vragen wij je een aantal persoonsgegevens te verstrekken, waaronder in ieder geval jouw NAW-gegevens, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer, geboortedatum en geslacht.

Afhankelijk van het exacte programma, kunnen wij je vragen om een aantal aanvullende (deels optionele) persoonsgegevens over jezelf te verstrekken. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om jouw aanmelding te verwerken, deze inhoudelijk te (laten) beoordelen en om de definitieve selectie en keuze(s) voor publiek en/of figuranten te kunnen (laten) maken. Daarnaast gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je over de voortgang en uitkomsten van het selectietraject te informeren.

 • Deelname deelnemer / publiek / figurant

Wanneer je als deelnemer, publiek of figurant definitief aan een van de programma’s van Fremantle deelneemt, gebruiken en bewaren wij de door jou verstrekte persoonsgegevens ten behoeve van de verdere productie, uitzending en/of exploitatie van het programma. Daarnaast gebruiken wij jouw persoonsgegevens om bijvoorbeeld contact met je te houden en je op de hoogte te houden over de opnameperiode(s) en –locatie(s), de verdere productie en uitzending(en) van het betreffende programma. Ook gebruiken wij jouw persoonsgegevens om (indien van toepassing) onze rechten te beheren, bepaalde (betaal)opdrachten uit te voeren, jouw persoonsgegevens actueel en juist te houden en voor onze eigen administratie (waaronder onze fiscale administratie en juridische administratie).

 • Sollicitaties voor werknemers en freelancers

Wanneer je wilt solliciteren op één of meerdere van de functies voor stagiairs, freelancers of werknemers bij Fremantle of wanneer je een open sollicitatie stuurt, vragen wij je een aantal persoonsgegevens te verstrekken, waaronder in ieder geval jouw NAW-gegevens, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer, geboortedatum, referenties en geslacht. Ook kunnen wij vragen om jouw CV en/of motivatiebrief op te sturen. Deze persoonsgegevens en documenten gebruiken wij om jouw sollicitatie(s) te verwerken, deze inhoudelijk te (laten) beoordelen en om de definitieve selectie en keuze(s) voor bepaalde sollicitanten te kunnen (laten) maken. Daarnaast gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je over de voortgang en uitkomsten van het sollicitatieproces te informeren.

Indien je definitief wordt geselecteerd voor een functie bij Fremantle dan zullen jouw persoonsgegevens verder worden verwerkt conform het Gegevensbeschermingsbeleid voor Werknemers & Freelancers (België) van Fremantle.

Indien je niet definitief wordt geselecteerd voor de functie waarop jij hebt gesolliciteerd dan zullen jouw persoonsgegevens worden verwijderd binnen de periode zoals opgenomen in het bewaartermijnenschema van Fremantle (zie hoofdstuk 10. van dit Statement).

 • Verbetering en analyse

Wij gebruiken algemene gebruiks- en/of persoonsgegevens ter verbetering en optimalisatie van onze Diensten (inclusief websites). Wij gebruiken deze (gebruiks- en/of persoons)gegevens om onder meer de inrichting en gebruikservaring van onze Diensten te verbeteren, te analyseren, te beveiligen en te optimaliseren. Daarnaast gebruiken wij deze (gebruiks- en/of persoons)gegevens voor statistische analyses van onder andere het bezoek- en klikgedrag op onze websites. Dit doen wij onder meer door het gebruik van cookies. Lees meer hierover onder 8. (Cookies).

 • Naleving wet- en regelgeving

Fremantle kan genoodzaakt zijn om bepaalde persoonsgegevens te gebruiken om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving of voor de behandeling van geschillen of het laten uitvoeren van (accountants)controles.

 • Fraude en misbruik

Fremantle kan bepaalde persoonsgegevens en algemene (gebruiks)gegevens verwerken om misbruik of fraude (o.a. gebruik in strijd met gebruiksvoorwaarden of opgeven van onjuiste of misleidende informatie) te voorkomen. In dit kader kan Fremantle op regelmatige basis hiervoor controles (laten) uitvoeren.

 • Individueel contact

Fremantle kan bepaalde persoonsgegevens verwerken, indien bijvoorbeeld een gebruiker per e-mail of telefonisch met ons contact opneemt en deze gegevens op vrijwillige basis met ons deelt.

 

6. Grondslagen verwerking

Voor het gebruik van onze Diensten geldt in beginsel dat wij jouw persoonsgegevens verwerken omdat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren en aanbieden van een van onze Diensten (uitvoering overeenkomst), zoals voor jouw aanmelding of deelname aan een van onze programma’s als kandidaat, deelnemer, publiek of figurant.

Daarnaast kunnen wij een gerechtvaardigd belang hebben om bepaalde persoonsgegevens te verwerken, waarbij wij in een dergelijk geval altijd een gedegen afweging (tussen wel of niet verwerken) zullen maken (bv. verbetering en analyse van onze Diensten en voorkomen en opsporen fraude en misbruik).

Ook kunnen wij jouw persoonsgegevens gebruiken nadat wij hiervoor jouw voorafgaande toestemming hebben verkregen (bv. verwerking bijzondere persoonsgegevens).

Tenslotte kunnen wij in sommige gevallen wettelijk verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te moeten bewaren (naleving wet- en regelgeving).

 

7. Delen van persoonsgegevens

Fremantle kan jouw persoonsgegevens met andere gelieerde ondernemingen binnen de Fremantle-groep delen. Wanneer dit gebeurt, zullen deze ondernemingen jouw persoonsgegevens op dezelfde manier en voor dezelfde doeleinden gebruiken zoals in dit Statement vermeld.

Fremantle kan jouw persoonsgegevens ook aan derden, zijnde klanten of afnemers van Fremantle (bijvoorbeeld (televisie)omroepen of distributeurs) beschikbaar stellen, bijvoorbeeld ingeval van een casting-traject of aanmelding voor een programma. Deze persoonsgegevens zullen wij dan enkel met deze derden delen, voor zover dit nodig is om hen in staat te stellen de definitieve selectie en keuze(s) voor bepaalde kandidaten of deelnemers (mede) te kunnen bepalen en voor zover derden deze persoonsgegevens nodig hebben voor de productie, uitzending en/of exploitatie van hun programma.


Daarnaast kan Fremantle jouw persoonsgegevens ook aan andere derden (klanten op opdrachtgevers) beschikbaar stellen, bijvoorbeeld ingeval van castings, projecten of opdrachten van deze derden. Deze persoonsgegevens zullen wij enkel met deze derden delen om hen in staat te stellen de definitieve selectie en keuze(s) voor bepaalde kandidaten of deelnemers voor hun castings, projecten of opdrachten te kunnen (mede) bepalen en voor zover dit voor deze derden nodig is. Indien dit gebeurt zal Fremantle jou hierover vooraf op de hoogte stellen en dit duidelijk aangeven.

Fremantle kan bepaalde persoonsgegevens aan externe leveranciers of dienstverleners (bijv. hosting- of serviceproviders of software/applicatie ontwikkelaars) beschikbaar stellen, doch uitsluitend om de door Fremantle aangeboden Diensten te realiseren en een juiste werking daarvan mogelijk te maken.

Voor zover vereist, zullen wij met derden nadere schriftelijke afspraken overeenkomen waarbij wij het doel en de middelen voor de verwerkingen van persoonsgegevens door deze derden nader bepalen. Daarnaast geldt dat wij deze derden bepaalde instructies en standaarden zullen opleggen en hen in ieder geval zullen verplichten passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen en zich daarbij aan de geldende wet- en regelgeving te houden. Fremantle zal hiervoor de vereiste (verwerkers)overeenkomsten met dergelijke derde partijen sluiten.

Daarnaast kan Fremantle (wettelijk) verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan bevoegde autoriteiten, zoals toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporings- en overheidsinstanties.

Hoewel de meeste derden waarmee wij persoonsgegevens delen in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd, kunnen derden ook elders zijn gevestigd of relevante activiteiten ontplooien. Daarom kan het nodig zijn dat Fremantle jouw persoonsgegevens doorgeeft aan landen buiten de EER. Het is mogelijk dat sommige van deze landen geen wetgeving hebben die het gebruik en doorgifte van persoonsgegevens regelt. Indien wij deze persoonsgegevens aan derden buiten de EER verstrekken, zorgen wij ervoor dat deze derden jouw persoonsgegevens op eenzelfde niveau beschermen zoals dit binnen de EER geldt, door bijvoorbeeld EC Standaardclausules af te sluiten, de persoonsgegevens enkel over te maken naar ontvangers in de VS die zich ertoe verbonden hebben zich aan te sluiten bij het EU-US privacy shield, etc. Voor vragen betreffende deze waarborgen of om hier een kopie van de bekomen, kan je ons steeds contacteren door een e-mail te sturen naar bel.privacy@fremantle.com.

 

8. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die vanuit onze website op jouw apparaten (harde schijven) worden geplaatst en opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij jouw volgend bezoek aan een van onze websites naar de servers van Fremantle of derden worden teruggestuurd. Voor zover Fremantle voor haar Diensten (inclusief website) cookies gebruikt, gebeurt dit op de volgende wijzen.

Functionele cookies (technisch noodzakelijke cookies)

Technisch strikt noodzakelijke cookies zorgen ervoor dat onze Diensten (inclusief de website en onderdelen daarvan) kunnen werken en functioneren. Functionele cookies zorgen ervoor dat bepaalde gebruikersinstellingen en –voorkeuren onthouden worden, bijvoorbeeld de door jou gekozen taal-, locatie- en (video)weergave-instellingen of zodat jouw gebruikssessie kan worden onthouden.

Analytische cookies

Analytische cookies zorgen ervoor dat wij het bezoek aan onze website kunnen meten, zodat wij onze website en inhoud daarvan kunnen verbeteren en optimaliseren.

Voor onze website gebruiken wij de webanalyse-service Google Analytics van Google Inc. (Google). Google Analytics helpt ons om bezoekgegevens te onderzoeken en statistische analyses te verrichten van het bezoek- en klikgedrag op onze website(s). Fremantle heeft daartoe met Google een verwerkersovereenkomst gesloten om deze informatie bij het gebruik van Google Analytics zo goed mogelijk te beschermen. Fremantle maakt hierbij gebruik van de ‘anonymize-functie’, zodat geen volledige IP-adressen naar Google worden gezonden. Verder heeft Fremantle de ‘gegevens delen’ functie uitgezet en heeft zij Google geen toestemming gegeven om deze informatie voor andere Google-diensten of doeleinden te gebruiken. De door Google gegenereerde informatie (inclusief onvolledige IP-adressen) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie aan derden verstekken, indien Google daartoe wettelijk verplicht is of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google stelt zich te houden aan de privacy beginselen van het EU-US Privacy Shield en beschikt over een Privacy Shield-certificering. Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar het Privacybeleid van Google Analytics dat hier https://policies.google.com/privacy?hl=nl is te vinden.

Social Media Cookies

De inhoud van onze Diensten (website) kan je soms door middel van buttons delen op social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van social media platformen of netwerken, zodat deze jou herkennen op het moment dat je een artikel of video van onze Diensten (website) wilt delen. Fremantle is niet verantwoordelijk voor deze cookies.

Voor de exacte cookies die deze social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij je naar de verklaringen van deze social media partijen zelf. Zie hiervoor de onderstaande links:

Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Let op dat dit privacy verklaringen van derde partijen betreft waarop Fremantle geen verdere invloed heeft en die bovendien regelmatig kunnen wijzigen.
 

Overzicht van Cookies

Hieronder vindt je een overzicht van cookies waarvan Fremantle bij het aanbieden van haar Diensten (inclusief website) gebruik maakt.

Website

Cookienaam

Opgeslagen data

Doel

Duur (periode)

Fremantle.be

__utma, __utmb, __utmc, __utmv, __utmz, last_page, embed_preferences, has_logged_in, stats_start_date, stats_end_date, CAL, GAPS, N_T, S_adsense, adsenseReferralSourceId, adsenseReferralSubId, adsenseReferralUrl, adsenseReferralUrlQuery, APISID, HSID, NID, PREF, SAPISID, SID, SNID, SSID

Verschillende alfanumerieke unieke identificatiegegevens, informatie over gebruiksdatum, lijst met weergave-instellingen voor de video die wordt bekeken, Vimeo en Google Adsense alfanumerieke authenticatietokens.

Vimeo plaatst een aantal cookies op elke pagina die een Vimeo-video bevat. Hoewel we geen controle hebben over deze cookies, lijken ze een combinatie van stukjes informatie te bevatten om het aantal en het gedrag van Vimeo-kijkers te meten, om informatie over de huidige instellingen voor het bekijken van video's te bewaren, evenals een persoonlijk identificatietoken, als je bent ingelogd bij Vimeo. Bovendien kan een set cookies met betrekking tot Google Adsense-advertentiecampagnes worden ingesteld, die identificatiegegevens bevatten die het surfgedrag van gebruikers registreren.

Er zijn enkele cookies die10 jaar na het bekijken van een Vimeo-video verlopen, terwijl de meeste cookies een paar dagen tot maximaal twee jaar na de laatste keer dat een Vimeo-video is bekeken verlopen.

Zie voor meer informatie:

Vimeo's Privacy Policy

Vimeo's Cookie Policy

Fremantle.be

__utma, __utmb, __utmc, __utmv, __utmz

Een willekeurig uniek nummer of een reeks letters en cijfers om uw browser te identificeren, de tijden en datums die u recent op de website hebt gebruikt en het marketingmateriaal of verwijzende pagina's die u naar de site hebben geleid.

Google Analytics is een webanalysedienst van Google, Inc. ("Google") om ons te helpen zien hoe onze website wordt gebruikt. Daarbij kan informatie over uw gebruik van onze website, inclusief uw IP-adres, naar Google worden verzonden en op servers in de Verenigde Staten worden opgeslagen. De gegevens verzameld door Google Analytics worden gebruikt om te analyseren hoe vaak dezelfde mensen de website bezoeken, hoe de website wordt gevonden (van advertenties of verwijzende websites) en welke pagina's het meest worden bekeken. Deze informatie wordt gecombineerd met gegevens van duizenden andere gebruikers om een ​​algemeen beeld te krijgen van het gebruik van de website, en wordt nooit individueel of persoonlijk geïdentificeerd en is niet gekoppeld aan andere informatie die we over u opslaan.

De cookies met de langste duur verlopen 2 jaar na uw laatste bezoek aan de website. Andere cookies worden 6 maanden, 30 minuten of het moment dat u uw browser sluit verwijderd.

Zie voor meer informatie:

Google's privacy policy

Opt out of Google Analytics

 

Cookie-instellingen veranderen

Je kunt cookies altijd blokkeren of verwijderen door jouw persoonlijke internet browersinstellingen aan te passen of je internetbrowser zo in te stellen dat je een melding krijgt als cookies worden verstuurd of geplaatst. Als je ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan dit mogelijk gevolgen hebben voor de wijze en mogelijkheden waarop je van de website van Fremantle gebruik kunt maken.

Hoe je je cookie-instellingen kunt wijzigen, verschilt per internetbrowser. Raadpleeg hiervoor altijd de help-functie van jouw eigen internetbrowser of klik op een van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je internetbrowser te gaan:

Google Chrome:
Internet Explorer :
Safari :

 

9. Rechten van betrokkenen

Als betrokkene waarvan wij bepaalde persoonsgegevens verwerken, heb je een aantal rechten zoals hieronder genoemd.

 • Recht op informatie : je hebt recht op informatie over welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en gebruiken. Dit doen wij door de uitleg zoals in dit Statement is beschreven.
 • Recht op inzage en rectificatie : je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook heb je de mogelijkheid bepaalde onjuiste of onvolledige informatie te (laten) corrigeren.
 • Recht op gegevenswissing (vergetelheid) : je kunt ons vragen de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwerkt te laten wissen. Dit kan alleen in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking niet langer noodzakelijk is (voor het oorspronkelijke doeleinde waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld) of wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking, waarbij jouw persoonlijk belang boven dat van Fremantle gaat.
 • Recht op beperking van de verwerking : je kunt ons vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Dit kan alleen in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer persoonsgegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt of de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist.
 • Recht op overdraagbaarheid : je kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in een gemakkelijke toegankelijke vorm te verkrijgen of aan een andere partij (indien technisch mogelijk) over te dragen.
 • Recht op bezwaar : je kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer wij je persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang. In een dergelijk geval zullen wij een belangenafweging maken en je laten weten of wij jouw persoonsgegevens wel of niet langer zullen gebruiken.
 • Recht om je toestemming in te trekken : indien de verwerking gebaseerd is op je toestemming, heb je te allen tijde het recht om de door jou gegeven toestemming in te trekken.

Wanneer je als betrokkene van een van de bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens (zie onder 15. Contact) en stuur hiervoor een ingevuld aanvraagformulier mee. Het hiervoor bedoelde aanvraagformulier vind je hier. In geval van een dergelijk verzoek vragen wij jouw verzoek zoveel mogelijk te specificeren, bijvoorbeeld door aan te geven op welke persoonsgegevens jouw verzoek betrekking heeft en – indien mogelijk – te onderbouwen dat dit ook echt jouw persoonsgegevens zijn. Wij zullen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk of per e-mail op jouw verzoek reageren. Tenslotte wijzen wij je op de mogelijkheid en jouw recht om een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in te dienen.

 

10. Bewaartermijnen

Fremantle bewaart jouw persoonsgegevens zolang als nodig voor de doeleinden waarvoor zij jouw persoonsgegevens heeft verzameld of waarvoor deze verwerkt worden. Dit kan in sommige gevallen afwijkende bewaartermijnen opleveren. Fremantle hanteert een algemeen bewaartermijnenbeleid waarin is vastgelegd hoe lang wij persoonsgegevens bewaren. Fremantle hanteert in ieder geval de volgende concrete bewaartermijnen zoals hieronder vermeld.

Wanneer je definitief als publiek voor een van onze programma’s geselecteerd wordt, zullen wij jouw persoonsgegevens na afloop van de opnameperiode van het betreffende programma verwijderen.

Wanneer je definitief als (edel)figurant, programma-deelnemer of kandidaat voor een van onze programma’s geselecteerd wordt, zullen wij jouw persoonsgegevens gebruiken voor de verdere productie, uitzending en/of exploitatie van het betreffende programma. In een dergelijk geval bewaren wij jouw persoonsgegevens voor een periode van 7 jaar. Deze periode sluit doorgaans aan bij de uitzendperiode van het betreffende programma (van de omroep/distributeur).

Wanneer je als kandidaat voor een bepaald casting- of selectietraject definitief niet geselecteerd wordt, zullen wij je dit zo spoedig mogelijk laten weten. In een dergelijk geval zullen wij jouw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 6 maanden na afloop van het bewuste traject verwijderen. In een dergelijk geval zullen wij jou hiervan ook schriftelijk op de hoogte stellen.

Wanneer je hebt gesolliciteerd voor een functie bij Fremantle en je wordt niet definitief geselecteerd dan zullen jouw persoonsgegevens binnen 4 weken na afloop van de desbetreffende sollicitatieperiode worden verwijderd.

Voor sommige persoonsgegevens geldt dat Fremantle wettelijk verplicht is deze persoonsgegevens voor een bepaalde periode te bewaren. In een dergelijk geval (bijvoorbeeld in geval van betalingsgegevens) bewaren wij deze persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen.

 

11. Beveiliging

Jouw persoonsgegevens worden op passende technische en organisatorische wijze door Fremantle beveiligd. Zo beveiligen wij jouw persoonsgegevens tegen verlies en/of ongeautoriseerde toegang en wijziging door gebruik te maken van adequate IT-beveiligingsmaatregelen conform de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast maken wij gebruik van een firewall en versleutelingsmaatregelen om te voorkomen dat derden ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens verkrijgen. Verzamelde persoonsgegevens worden door ons opgeslagen op locaties die fysiek en technisch beveiligd zijn.

Verder geldt dat slechts een beperkte groep van onze medewerkers toegang heeft tot de door jou verstrekte persoonsgegevens en deze toegang wordt bepaald en beperkt op grond van functieprofiel(en). Daarnaast maakt Fremantle gebruik van logging, zodat duidelijk is welke medeweker wanneer toegang tot bepaalde verzamelde persoonsgegevens heeft gehad.

Indien wij persoonsgegevens met derden (verwerkers) delen, geldt dat wij met deze derden schriftelijke overeenkomsten sluiten waarin wij hen eveneens verplichten om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen.

 

12. Links en koppelingen (andere websites)

Het kan zijn dat onze Diensten (inclusief website) bepaalde links of koppelingen naar websites of social media netwerken van andere partijen bevatten. Fremantle draagt geen verantwoordelijkheid voor de verdere inhoud van deze websites en netwerken en de verwerkingen van jouw persoonsgegevens door deze partijen. Dit Statement is daarom niet van toepassing op het gebruik en verwerking van persoonsgegevens door deze websites en social media netwerken van derden. Voor meer informatie over het gebruik van en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites en netwerken verwijzen wij je graag naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen zelf.

 

13. Personen jonger dan 13 jaar

Als je jonger bent dan 13 jaar mag je alleen persoonsgegevens met ons delen als je hiervoor de voorafgaande toestemming van jouw ouders, voogd(en) of wettelijk vertegenwoordiger(s) hebt verkregen. Wij vragen je daarom altijd vooraf te verklaren dat jij deze toestemming daadwerkelijk hebt verkregen. Daarnaast vragen wij je om contactgegevens van jouw ouders, voogd(en) of wettelijk vertegenwoordiger(s) en zullen wij al het redelijke doen om te controleren dat jij deze toestemming hebt verkregen.

Indien je deze toestemming niet hebt, is het niet toegestaan om persoonsgegevens met ons te delen en kan je dus niet van al onze Diensten gebruik maken. Fremantle raadt ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) daarom altijd aan toezicht te houden bij en op het gebruik van onze Diensten door minderjarigen.

 

14. Wijzigingen Statement

Fremantle heeft het recht dit Statement op ieder moment te wijzigen en de inhoud hiervan aan te passen. Wijzigingen van dit Statement zullen wij altijd via onze website(s) en/of via e-mail bekend maken, zodat je hiervan op de hoogte bent. Het gewijzigde Statement geldt zodra het gepubliceerd wordt op onze website.

Onderaan dit Statement staat de laatste datum van wijziging weergegeven.

 

15. Contact

Wanneer je meer informatie wilt over de wijze waarop Fremantle persoonsgegevens verwerkt of als je vragen of opmerkingen over dit Statement hebt, kun je hiervoor altijd contact met Fremantle opnemen per email via bel.privacy@fremantle.com of per post via FremantleMedia Belgium NV, Correctiedreef 5 – 7, 1800 Vilvoorde.

Privacy- en Cookiestatement FremantleMedia Belgium NV

Versie 1.0, 6-2-2020

Voor een printbare PDF-versie van dit Statement klik hier.